Az AC News Kft. adatkezelési szabályzata

AC News Kft. (1047 Budapest, Baross utca 37. fszt. 1.) továbbiakban adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Vállalja, hogy elvégzett tevékenységeivel kapcsolatos mindennemű adatkezelése megfelel az ebben a közleményben foglaltaknak, illetve a mindenkor hatályos nemzeti jogszabályoknak, és az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
Az AC News Kft. Fenntartja a jogot az Adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, amelynek tényéről értesíti partnereit.
Az AC News Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan logikai, fizikai és adminisztratív intézkedést, amelyek az adatok biztonságát garantálják.
Az adatkezelő adatai
Név: AC News Kft.
Székhely: 1047 Budapest, Baross utca 37. fszt. 1.
Cégjegyzékszám: 01 09 280030
A bejegyző bíróság megnevezése: Főv. Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25522040-2-41
Telefonszám: +36 20 405 91 99
Információs e-mail: acnews@acnews.hu
Adatvédelmi e-mail: adatvedelem@acnews.hu
A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama.
Az AC News Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve szerződéses kötelezettség teljesítéséhez való szükségességen alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés estében az érintett bármikor visszavonhatja, ha az adatkezelés visszavonása jogszabályba nem ütközik.
Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

Ügyfél adatkezelések

AC News Kft. CRM ügyféladatbázis rendszere.
Adatkezelés célja
A szerződéses jogviszonyban álló ügyfelek, hibát bejelentő munkavállalóinak személyes adatainak, elérhetőségének kezelése kapcsolattartásra, ügyfélazonosításra, felhasználók egymástól való megkülönböztetésére, jogosultságok ellenőrzésére, illetve az elvégezett feladatok és azok bejelentőinek visszakereshetőségére.
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés olyan szerződések teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett kapcsolattartóként kerül megjelölésre, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések (pl. ajánlatadás, kapcsolattartás stb.) megtételéhez szükséges (GDPR 6.cikk (1) bekezdés b pont). A szerződéses jogviszonyban álló ügyfelek minden esetben szavatolnak azért, hogy az általuk kapcsolattartóként megjelölt érintettek minden esetben hozzájáruljanak a lenti személyes adatok AC News Kft. részére történő megadásához és kezeléséhez.
Kezelt adatok köre
Név, felhasználónév, telefonszám, munkavégzés helye.
Az adatok törlésének határideje
A kezelt személyes adatok megtartása a szerződés lejárta után hat évig szükséges.
Telefonbeszélgetések rögzítése
Az AC News Kft. sem a bejövő, sem a kimenő telefonbeszélgetéseket nem rögzíti.
AC News Kft. ügyféllevelezése
Az AC News Kft. minden hozzá beérkezett e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb hat év elteltével töröl.
Weboldal látogatottsági adatok (Cookie-k)
Az AC News Kft. a weboldalán alkalmazza a harmadik féltől származó Google Analytics statisztikai cookie-kat. Ennek segítségével a látogatói böngészési szokásosakról készül statisztika. Az adatgyűjtés célja a honlap felhasználói élmény javítása. A sütik a látogató böngészőjében tárolódnak, lejáratukig vagy törlésükig. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. A felhasználók a böngészőjükben tilthatják le a Google Analytics statisztikai cookie-kat.
Az érintettek jogai
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
AC News Kft.
székhely és levelezési cím: 1047 Budapest, Baross utca 37. fszt. 1.
e-mail: adatvedelem@acnews.hu

Tájékoztatáshoz való jog

Az AC News Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben emellett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult tájékoztatást kérni, hogy az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e-, és ha igen, akkor jogosult, hogy megismerje:

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az éríntett kérheti az AC NewsKft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok pontosítását, helyesbítését és hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a kérésére az AC News Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a róla kezelt személyes adatokat, az alábbi indoklás valamelyike esetén:

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az AC News Kft. korlátozza az adatkezelést

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Bírosághoz fordulás joga
Az érintett a joginak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.
Adatvédelmi hatósági eljárás
Az adatkezeléshez kapcsolódó panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Elérhetőség: